Edukacja Wiadomości branżowe

18 InnoDoktorantów z Politechniki Gdańskiej

Aż 54 doktorantów, w tym 18 z naszej uczelni, może cieszyć się ze stypendiów przyznanych w ramach szóstej edycji konkursu InnoDoktorant. Gala wręczenia dyplomów potwierdzających otrzymanie stypendiów odbędzie się 14 marca o godz. 13.00 w gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

< p>Maksymalna kwota, o jaką mógł się ubiegać doktorant, to 30 tysięcy złotych (na okres 6 miesięcy). Pieniądze będą wypłacane w dwóch transzach. To stypendium, które można wykorzystać na dowolny cel. InnoDoktorant to projekt adresowany do doktorantów kształcących się w kierunkach przyczyniających się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego. W konkursie mogli więc uczestniczyć przedstawiciele kierunków przyrodniczych, ścisłych, związanych z ochroną własności przemysłowej, transferem innowacji oraz komercjalizacji nowych technologii. Wsparciem zostali objęci także doktoranci realizujący prace w dziedzinie technologii informacyjnych, telekomunikacji, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki, biotechnologii i chemii leków, technologii przetwórstwa żywności, nowych źródeł energii czy też ochrony środowiska strefy nadbałtyckiej. Na Politechnice Gdańskiej InnoDoktoranci w większości są chemikami. Bartłomiej Ferra przygotowuje pracę doktorską z zakresu biotechnologii. Temat jego pracy brzmi: ?Konstrukcja antygenów chimerycznych Toxoplasma gondii o użyteczności diagnostycznej?. Wyniki badań przeprowadzonych w ramach doktoratu pozwolą na uzyskanie nowych narzędzi do diagnostyki toksoplazmozy u ludzi i zwierząt. Chodzi między innymi o tańsze i dokładniejsze testy oraz szczepionki antytoksoplazmozowe. Warto podkreślić, że wykorzystanie antygenów chimerycznych w diagnostyce toksoplazmozy jest innowacyjnym podejściem. Dotychczas w literaturze światowej ukazało się jedynie kilka prac pokazujących ich wartość diagnostyczną. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że nawet 50 proc. populacji ludzkiej może być nosicielem pasożyta T. gondii. U osób o obniżonej odporności oraz u kobiet w ciąży toksoplazmoza może wiązać się z poważnymi powikłaniami, takimi jak: zapalenie opon mózgowych, ryzyko poronienia, uszkodzenia płodu. Toksoplazmoza stanowi również poważny problem weterynaryjny, zaliczana jest do jednej z głównych przyczyn strat reprodukcyjnych w hodowli zwierząt w szczególności owiec, kóz, bydła oraz trzody chlewnej. Ryzyko występowania toksoplazmozy u zwierząt uwarunkowane jest głównie sposobem odżywiania, warunkami sanitarnymi oraz typem hodowli. ? Na terenie województwa pomorskiego zlokalizowanych jest sporo gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła oraz trzody chlewnej. Jak mówią przeprowadzone w ostatnich latach badania epidemiologiczne odsetek zwierząt hodowlanych w Polsce zarażonych toksoplazmozą jest znaczny. Dlatego wdrożenie wyników badań realizowanych w ramach pracy doktorskiej jest szansą na wprowadzenie rutynowej diagnostyki toksoplazmozy u zwierząt hodowlanych ? podkreśla InnoDoktorant Bartłomiej Ferra, który przygotowuje doktorat pod kierunkiem prof. Józefa Kura oraz dr inż. Lucyny Holec-Gąsior.            Fundusze dedykowane są jedynie tym młodym badaczom, którzy mają otwarty przewód doktorski. Projekt InnoDoktorant realizowany jest w ramach priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 8.2, poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji ze środków EFS, budżetu państwa i budżetów samorządów województw. W ramach wszystkich sześciu edycji przyznano łącznie 322 stypendia. 164 InnoDokrorantów pochodzi z Politechniki Gdańskiej. Nagrodzeni z PG
 • Dominik Kołodziejski, Wydział Chemiczny
 • Mateusz Tobiszewski, Wydział Chemiczny 
 • Bartłomiej Ferra, Wydział Chemiczny         
 • Małgorzata Rutkowska, Wydział Chemiczny          
 • Adam  Dziekoński, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • Agata Spietelun, Wydział Chemiczny                                 
 • Kinga Dualska, Wydział Chemiczny                        
 • Magdalena Kupska, Wydział Chemiczny                            
 • Kuba Łopatka, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • Malwina Diduch, Wydział Chemiczny                                
 • Renata Jędykiewicz, Wydział Chemiczny                           
 • Magdalena Zalewska, Wydział Chemiczny             
 • Magdalena Cysewska, Wydział Chemiczny
 • Michał Narożny, Wydział Chemiczny                     
 • Grzegorz Fatyga, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • Paulina Antoniuk, Wydział Mechaniczny
 • Damian Jakowski, Wydział Mechaniczny               
 • Magdalena Śliwińska, Wydział Chemiczny.
Źródło Politechnika Gdańska. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts